A transzcendentális meditáció hatása az elmére

A pszichológusok azt tartják, hogy az ember mentális képességeinek csupán 5-10 százalékát képes kihasználni. A meditálók körében végzett vizsgálatok arra utalnak, hogy a TM-program segítségével az öntudat mind kifinomultabb és nagyobb hatóerejű szintjei érhetők el, ami egyúttal az elme képességeinek teljesebb mértékű kibontakozásához és érvényesüléséhez nyújt jó lehetőséget. Ennek eredményeként fejlődik az intelligenciaszint, finomabb lesz az érzékelés, világosabb, tisztább lesz a gondolkodás és a személyiség kreativitása, alkotóképessége is fejlődik. Az embernek erről a szintről kifejtett tevékenysége nagyobb haszonnal jár, kevesebb lesz a tévedés és a rossz döntés.

A TM hatását az intelligencia fejlődésére főiskolai hallgatókon végzett vizsgálatok is bizonyítják. Ez annál jelentősebb, ha figyelembe vesszük, hogy az általános intelligencia a pubertáskor után már nem fejlődik tovább. Amint láttuk, a TM lehetőséget teremt a gondolat finomabb szintjeinek tapasztalatára. Amikor elérjük a gondolat forrását és a tiszta öntudat mezejét, túljutunk a hétköznapi tapasztalat határain. Ennek a transzcendáló folyamatnak a rendszeres tapasztalata mind többet tár fel az egyén veleszületett intelligenciájából, a kreatív intelligencia tiszta mezejéből.

A TM alatt megnyugodott és kitágult öntudat az információfeldolgozás hatékonyságát is növeli, ami elsősorban a tanulási képesség, a feldolgozóképesség, a memória javulásában mutatkozik meg. Ennek eredményeképpen javul pl. az iskolai teljesítmény.

Számos vizsgálatot végeztek az általános- és középiskolások és főiskolai-egyetemi hallgatók körében, amelyek azt bizonyítják, hogy a TM-gyakorló diákok morális fejlődése — összehasonlítva a többi csoporttal — statisztikailag értékelhető módszerekkel kimutatható mértékben javul. A kutatások például azt is kimutatták, hogy a TM-gyakorló személyek között nagymértékben csökkent a dohányzás, alkoholfogyasztás, valamint a gyógyszerfogyasztás is. Javultak az interperszonális kapcsolataik, és kifejezett javulást lehetett kimutatni egész személyiségük integrált fejlődésében.

Nagyobb kreativitás

A Torrance-féle Kreatív Gondolkodási Teszt (TKT) Szóbeli "A" változatát alkalmazták arra, hogy összehasonlítsanak negyvennégy, a transzcendentális meditációt átlagosan 18 hónapja gyakorló meditálót, negyvenegy, a TM-et nem rég gyakorló meditálóval. A két csoport megfelelt egymásnak életkor, nemek, végzettség és jövedelmi szint szempontjából. A hosszabb ideje meditálók sokkal jobb (p<0,01) eredményeket értek el a TTK mindhárom skáláján - könnyedség, rugalmasság, eredetiség - jelezve, hogy a Transzcendentális Meditáció növeli a kreativitást.

Értelmezés:A TTK-t arra a célra fejlesztették ki, hogy megmérjék az intelligenciának azt a típusát, melyet a kiemelkedő tudományos kutatók, feltalálók és kreatív írók írtak le. Olyan pszichológusok, mint Carl Rogers és Abraham Maslow ezt a fajta kreativitást a teljesebb önmegvalósítással hozzák kapcsolatba, mely - független tanulmányok szerint is - a transzcendentális meditáció eredménye. Ezek az eredmények objektívan igazolják azt az állítást, miszerint a TM szisztematikusan fejleszti a kreatív intelligenciát, azáltal, hogy lehetővé teszi, hogy megtapasztaljuk elménkben a kreativitás forrását. A kreativitás itt vizsgált aspektusai - a könnyedség, a rugalmasság és az eredetiség - kapcsolatba hozhatók az intelligenciával, az alkalmazkodóképességgel és a gyarapodással, a fejlődés három olyan alapjával, amelyet a Transzcendentális Meditáció bontakoztat ki. 

Forrás: Michael J. MacCallum: "transzcendentális meditáció és kreativitás" (California State University, Long Beach, California, USA).

Felgyorsul az intelligencia növekedése 

Egy bevezető tanulmány eredményei szerint a meditáló középiskolások intelligenciája nagyobb mértékben növekedett, amit a nem meditáló kontroll csoportté. Egy második tanulmány megerősítette ezeket az eredményeket. Jelezte, hogy a transzcendentális meditációt rendszeresen gyakorló - egyetemistákból és felnőttekből álló - csoport (N=36) intelligenciája sokkal gyorsabban növekedett, mint azoké, akik a transzcendentális meditáció megtanulása utáni 16 hónapos időszakban nem meditáltak rendszeresen (N=28) (p<0,025). 

Értelmezés:Ezek az eredmények jelzik, hogy a TM javítja az általános folyékony intelligenciát, amely képessé teszi a meditálót arra, hogy nagyobb alkalmazkodóképességgel, kreativitással és jobb felfogóképességgel reagáljon az új helyzetekre. A meditálók kreatív intelligenciája azon az életkoron túl is egyre javul, amikor ez a korábbi elképzelések szerint már nem várható. 

Első forrás: André S. Tjoa: "Néhány, pszichológiai tesztekkel alátámasztott bizonyíték arra, hogy a transzcendentális meditáció növeli az intelligenciát és csillapítja a neurotikus viselkedést." (Leideni Egyetem, Leiden, Hollandia). 

Második forrás: André S. Tjoa: "Meditáció, neurotikus viselkedés és intelligencia: ellenőrző vizsgálat" Gedrag, Tijdschrift voor Psychologie 3 (Hollandia: 1975) 167-182.

Személyiségfejlődés 

A transzcendentális meditációt gyakorló alanyok (akiken két alkalommal, a technika megtanulása előtt és a technika megtanulása után két hónappal végeztek méréseket) jelentős, pozitív irányú fejlődést mutattak a velük összehasonlított, nem meditáló kontrollcsoporthoz képest a következő tulajdonságokban: belülről vezéreltség, időkompetencia, önmegvalósítás, spontaneitás, saját szükségletekre való érzékenység, önelfogadás és bensőséges személyes kapcsolatokra való képesség. Mindezek mérésére a személyiségleltár (SZEL) nevű tesztet használták. Két, szintén SZEL-t használó független tanulmány megerősítette ezeket az eredményeket. 

Értelmezés:A SZEL-t Showstrom fejlesztette ki a Maslow-féle önmegvalósítási koncepciójának mérésére. Maslow az önmegvalósítást a következőkkel határozza meg: magas szintű érettség, egészség, beteljesedés, felülemelkedés a hiányosságokon, a valóság tisztább, hatékonyabb felfogása, a tapasztalat iránti nagyobb nyitottság, a személy magasabb szintű integráltsága, teljessége, egysége, nagyobb spontaneitás, kifejezőkészség, élénkség, valós én, objektívebb, függetlenebb, magasabb szinten lévő én, a konkrét és az elvont összekapcsolására való képesség, szeretetre való képesség, szilárd identitás, nagyobb autonómia és a kulturális integritás megőrzése. A TM által létrehozott valamennyi személyiségváltozás egyértelműen egy olyan személyiség kifejlődésének irányába mutat, amelyet mindenki egészségesnek és önmegvalósítottnak ismer el. 

Elsõ forrás: Sanford Nidich, William Seeman és Thomas Dreskin: "A transzcendentális meditáció hatása: megismételt vizsgálat", Journal of Counseling Psychology 20, no. 6. (USA, 1973) 565-566.

Második forrás: Sanford Nidich, William Seeman és Thomas Banta: "A transzcendentális meditáció hatása az önmegvalósítottság vizsgálatának tükrében" Journal of Counseling Psycology 19. no 3. (USA, 1972): 184-187.

Harmadik forrás: Larry A. Hjelle: "A transzcendentális meditáció és lelki egészség" Percepcual and Motor Skills 39 (USA, 1974): 623-628.

Tágabb felfogóképesség és jobb figyelem összpontosító képesség 

E vizsgálat során három tesztet végeztek, melyek közvetlenül a mezőfüggetlenséget mérték, azt a képességet, hogy meghatározott tárgyra figyeljünk, anélkül, hogy figyelmünket a tárgyak környezete elterelné. A meditálók három hónapos TM gyakorlás után a nem-meditáló kontrollcsoporthoz képest jelentős mértékű előrelépést tettek. Az autokinetikus hatás latenciája azt az időt jelzi, amennyire az alanynak szüksége van, hogy érzékelje egy fényfolt mozgását: a Pálca és a Keret Teszt azt a képességet méri, hogy hogyan tudunk egy ferdén álló keretben lévő pálcát a valós függőleges irányba állítani, a Beágyazott Figurák tesztje pedig azt, hogy észrevesszük-e a komplex háttérbe beágyazott egyszerű figurákat.      

Értelmezés:  Ezek a mérések jelzik a mezőfüggetlenség fejlődését, mely azt a képességet jelenti, hogy elemző módon kiválasztunk egy összetett háttérbe ágyazott dolgot. A kutatók úgy találták, hogy a nagyobb mezőfüggetlenséggel bíró emberek a következő tulajdonságokkal rendelkeznek: jobb tapasztalat-feldolgozó és tapasztalat-ellenőrző képesség, értelmi tisztaság és az elme nagyobb rendezettsége, jobb memória, kreatívabb kifejezés, szilárd belső vonatkoztatási rendszer, stabil belső irányadó elvek, vélemények, ítéletek és beállítottság a külső irányadó elvekre való folyamatos ráutaltság nélkül, a belső és külső megkülönböztetése, a vegetatív idegrendszer stabilitása, nagyobb magabiztosság. Mindezek a tulajdonságok egy jobb idegrendszeri szerveződés, és egy ennek eredményeképp létrejött, fejlettebb tudat jelei. A meditálóknál mért fejlődés azért is figyelemreméltó, mert korábban úgy vélték, ezek az alapvető érzékelési képességek az ifjúkor után már nem fejlődnek. 

Elsõ forrás: Kenneth R. Pelletier: "A transzcendentális meditáció hatása az érzékelés mikéntjére: nagyobb mezőfüggetlenség" (University of California, School of Medicine, San Francisco, Kalifornia, USA)

Második forrás: Kenneth R. Pelletier: "A transzcendentális meditáció hatása az autokinetikus érzékelésre", Perceptual and Motor Skills 39 (USA 1974) 1031-1043.

Translate »